mulders-gm.nl

Minske en bist

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 8,36
ISBN 9789065530950
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Palstra
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Minske en bist in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Palstra. Lezen Minske en bist online is nu zo eenvoudig!

Minske en bist

... in grut ferskaat oan farianten, dy't ferbûn waarden troch in mienskiplike Midsiuwske ... Unwennegens ... ... Ek hjir mikt de dichter op it tiidleaze, yn dit gefal yn it ferlitten fan in frou en it sykjen nei in oarenien. Dat hat mei in djippe driuw te krijen dy't yn al wat libbet oanwêzich is - 'it bist sjongt in minskeliet'. It ferskil tusken minske en bist is in ferskil yn ferzy, de minske is in bist mei in 'gouden kiel'. Loes Heebink jout mei it wurk net allinnich in fyzje op it ûnderwerp jacht, mar hat ... Unwennegens ... . Loes Heebink jout mei it wurk net allinnich in fyzje op it ûnderwerp jacht, mar hat tanksij har jachtfergunning ek ynsjoch yn it spul tusken minske en bist by de jacht: "Wat my it meast fassinearret by de jacht is de konneksje tusken minske en natuer fia de bisten. Oer: Sjoerd Palstra, Minske én bist: novelle oer in bewenner fan it Arbeitseinsatzlager Erika, Ommen-Wesseling. De Tille, Ljouwert 1989. Dizze novelle mei eins allinnich in novelle hjitte as jo dat opfetsje as in oantsjutting fan lingte, dus as in koarte roman. Neffens de hânboeken is dat net krekt: in novelle konsintrearret him op ien barren. Moai, in minske kin ek nachts net op ien foet gean. Sa, nou de namme en doe kaem it skriuwboek iepen. 'Hjir steane de nammen yn fan alle hynders dy 't ik haw. Der binne guon by dy't ûndogens binne, mar gjin hynder sa bryk of it is in minske gelyk, allinne ien ding hat in hynder op'e minske "foar, it forjit nea, en it forlit nea. Tyrosine is in (ferlike mei oare aminosoeren) relatyf grut aminosoer mei in aromatyske sydkeatling.As ien fan de tweintich natuerlik foarkommende α-aminosoeren dy't foar aaiwytsynteze brûkt wurde, makket tyrosine diel út fan sawat elk aaiwytmolekúl yn alle foarmen fan libben. Tyrosine wurdt meast klassifisearre as in foar minske en bist net-essinsjeel aminosoer om't it lichem (ûnder ......