mulders-gm.nl

Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd)

PUBLICATIE DATUM december 2015
BESTANDSGROOTTE 9,25
ISBN 1230000835459
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Jules Verne
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jules Verne. Lezen Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) online is nu zo eenvoudig!

Drie weken na de schrikkelijke gebeurtenissen, welke wij in het vorige deel verhaalden, en waarvan de provincie Catania, op het eiland Sicilië, het tooneel was geweest--drie weken later, zeggen wij, dus op 9 October, stevende een snelvarend stoomjacht--de _Ferrato_, onze oude bekende--geholpen door een stevige noordoosterbries, tusschen de zuiderpunt van Europa, die eigenaardig genoeg op het Spaansche schiereiland Engelsch is, en kaap Almina, de noordelijkste punt van Afrika, die daarentegen, op het Marokkaansch gebied gelegen, Spaansch is. De vier mijlen afstand, welke van de eene landspits tot de andere gerekend worden, zouden, wanneer men op mythologische gronddenkbeelden zou mogen afgaan, of daaraan slechts eenige waarde mocht schenken, door wijlen Hercules, een waardigen voorganger van den heer Ferdinand de Lesseps, de moderne landengte-doorsteker, daargesteld en toegang aan de wateren van de Mare Mediterranea of Middellandsche zee tot die van den Atlantischen Oceaan verleend zijn, door met een enkelen knodsslag de rotsachtige omdijking van het Middellandsche meerbekken daar ter plaatse te verbrijzelen, hetgeen, zooals ieder lezer zal moeten bekennen, eene vrij aardige krachtsontwikkeling zou vereischt hebben. Jammer, dat dergelijke halfgoden in onze eeuw niet meer aangetroffen worden. De doorgraving van de landengte van Suez zou zooveel geld niet gekost hebben, en de landengten van Panama en van Corinthe zouden zooveel schatten niet verslinden. Met drie zulke knodsslagen waren dan de Andes in de Nieuwe Wereld, de Dioikos in Griekenland en de drempel van Serapeum in Egypte verbrijzeld geweest, om de Middellandsche zee met de Roode zee, de golf van Corinthe met die van Egina, en den Mexicaanschen zeeboezem met de Groote Stille Zuidzee in verbinding te stellen. Nogmaals jammer, doodjammer! Ziedaar, wat Pescadospunt voorzeker aan zijn vriend Kaap Matifou zou medegedeeld hebben, terwijl hij hem daarbij tegelijkertijd de rots van Gibraltar in het noorden, en den Hachoberg in het zuiden zoude aangewezen hebben. En, inderdaad, Calpé en Abyla zijn nog steeds de beide bekende rotsmassa's, de beide zuilen, die als de ''Zuilen van Hercules,'' den naam van den beroemden Griekschen held dragen. Kaap Matifou zou ongetwijfeld dat ''kunststuk van krachtsinspanning'' bewonderd en naar waarde geschat hebben, en dat nog wel, zonder dat de nijd zijne eenvoudige en bescheiden ziel zoude verontreinigd, zonder dat zijn edel hart door eene onwaardige gedachte zoude bezoedeld zijn. Nogmaals, Kaap Matifou zou bewonderd en gewaardeerd hebben. De Provençaalsche Hercules zou voor den Griekschen held, voor den zoon van Jupiter en Alcmene, eerbiedig het groote hoofd gebogen hebben. Maar Pescadospunt kon zijnen vriend dat verhaal niet opdisschen, en Kaap Matifou kon zijn Titanshoofd niet buigen, om de eenvoudige reden, dat noch de een noch de andere zich aan boord bevond. Beiden waren op bevel van dokter Antekirrt te Antekirrta achtergebleven, de eerste, omdat hij, zooals wij weten, vrij ernstig gekwetst was, en de andere, om zijn vriend op te passen en te verplegen. Dokter Antekirrt en Piet Bathory waren alleen aan boord van de _Ferrato_, die door kapitein Köstrik gekommandeerd werd; terwijl Luigi-Ferrato nog steeds als eerste officier aan boord van het stoomjacht dienst deed. Van bevordering was nog geen sprake geweest. Maar er was nog tijd. De expeditie, laatstelijk op het eiland Sicilië ondernomen, met het doel om Sarcany en Silas Toronthal op te sporen en op te lichten, als daar mogelijkheid toe bestond, had volstrekt geen resultaat gehad, daar zij den dood van Zirone tengevolge had gehad. Men moest dus andermaal trachten, die twee booswichten op het spoor te komen, door den Spanjaard Carpena te noodzaken mede te deelen, alles wat hij omtrent Sarcany en diens medeplichtige moest weten en ook wist; daarvan waren dokter Antekirrt en Piet Bathory overtuigd. Daar de Spanjaard nu tot de galeien veroordeeld en naar het Presidio van Ceuta verwezen was, zou men hem daar moeten gaan opzoeken. Want daar alleen kon men in aanraking met hem komen, en daarom was tot die reis besloten. Ceuta, in het Spaansch als Ce Veta en in het Arabisch als Septa uitgesproken, is eene kleine, maar zeer versterkte stad, een ware vesting, een soort van Spaansch Gibraltar op de Oostelijke hellingen van den Hacho-berg en op de Marokkaansche kust gelegen, op eene landtong ten westen van Tanger, waarachter de Apenberg, een der Zuilen van Hercules verrijst. De stad bestaat uit drie deelen, namelijk: de reeds genoemde berg Hacho, waarop een zeer sterk fort, hetwelk de geheele landtong en den ingang der zeeëngte bestrijkt; de Citadel, aan het uiteinde van de landtong gelegen en alleen over een ophaalbrug toegankelijk; en eindelijk de eigenlijke stad of Almena, waar de burgers en handelaren wonen. Hier bevinden zich ook de hoofdkerk, twee kloosters, een hospitaal en onderscheidene scholen, waaronder eene voor de zeevaart. Langs den zeeoever voert eene kade, vanwaar men een verrukkelijk uitzicht op Spanje heeft. Aan de andere zijde der stad ligt de Alameda of openbare wandelplaats, vanwaar men het oog kan laten rondwaren, langs de Marokkaansche kust tot aan de bergen van het Riff. Het aantal inwoners bedraagt bijna 12,000 en deze vormen een mengelmoes van Spanjaarden, Engelschen, Franschen, Italianen, Mooren, Negers, Mulatten, Israëlieten en Marokkanen. Ceuta is de zetel van een bisschop, gesteld onder den aartsbisschop van Sevilla; de Spaansche Regeering bezigt de stad voornamelijk als ballingsoord en bagno. Ceuta is het oude Septa of Septum of Ad Septem fratres: In de zeven broeders. Het wordt door sommigen voor Abyla, door anderen voor het Esilissa van koning Ptolomeus gehouden, en was weleer de hoofdstad van Mauritania Tingitana. Na den val van het Romeinsche rijk werd de stad achtereenvolgens door de Vandalen, Gothen en Arabieren overweldigd. Laatstbedoelden gaven haar den naam van Septa, en verhieven haar tijdens hunne heerschappij over Zuid-Spanje, tot een gewichtig oord. Later viel zij ten deel aan de Hamoedieten en daarna aan de Almoravieden; en in 1409 werd zij veroverd door den Portugeeschen koning Joào I, nadat ook de Genueezen er reeds korten tijd heerschappij hadden gevoerd. In 1580 kwam zij tegelijk met Portugal aan Spanje en bleef hieraan onderworpen,--ook na de scheiding van die twee rijken in 1640. Vruchteloos belegerden haar de Marokkanen bijna 23 jaren, van 1697 tot 1720, en te vergeefs trokken zij in 1732, onder aanvoering van den bekenden renegaat Ripperda, nogmaals met een groote krijgsmacht derwaarts. De stad werd dapper verdedigd, en is ook nu nog het belangrijkste steunpunt der Spanjaarden in Noord-Afrika. Er bestaat niets levendiger ter wereld dan die beroemde zeeëngte van Gibraltar, die als het ware de monding der Middellandsche zee vormt. Het is langs dat smalle kanaal, dat de heerlijke en overschoone Amphytrite water-verversching uit de wereldzee, uit den Atlantischen Oceaan erlangt. Daarlangs ontvangt zij ook duizenden vaartuigen, die van Noordelijk Europa en van de beide Amerika's komen, om de honderden havens aan te doen, die langs haren onmetelijken omtrek aangetroffen worden. Daarlangs stoomen, naar binnen en naar buiten, die prachtige en groote pakketbooten, die oorlogschepen van alle natiën, aan wie het genie van een Franschman, van Ferdinand de Lesseps, eene deur ontsloten heeft, toegang verleenende tot de Roode zee, tot de Golf van Bengalen, tot den Indischen Oceaan, tot de Chineesche zee en tot de Groote Stille Zuidzee.

... De derde leugen; Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen; Echt contact is niet de bedoeling; In Dienst Van Koning Jezus; Een supergoede Vader; Een onderzoek rapporteren; Als op een winternacht een reiziger ... Mathias Sandorf (geïllustreerd) eBook por Jules Verne ... ... ... none is een geweldige auteur. Download en lees het boek Een zonnige voorjaarsdag op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Een zonnige voorjaarsdag in PDF, ePUB, MOBI. Mary Schoon is een geweldige auteur. Download en lees het boek Heksenheibel op onze website imperialviennaorchestra.co.uk. Helemaal vrij. U vindt Heksenheibel in PDF, ePUB, MOBI. Classics in European Languages - Mathias S ... bol.com | Classics in European Languages - Mathias Sandorf ... ... . Mary Schoon is een geweldige auteur. Download en lees het boek Heksenheibel op onze website imperialviennaorchestra.co.uk. Helemaal vrij. U vindt Heksenheibel in PDF, ePUB, MOBI. Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) Prins Valiant 23 - Prins Valliant Jaargang 1959; Jeugdjaren; Basisboek bedrijfseconomie / deel opgaven; de Koninklijke Porceleyne fles; Verboden terrein? Donald Duck dubbelpocket 16; Bullshit 1 - Gewoon geen bullshit; Rechten en wetten in de bouw; Ilias & Odyssee; De pest ... Mathias Sandorf is an 1885 adventure book by French writer Jules Verne.It was first serialized in Le Temps in 1885, and it was Verne's epic Mediterranean adventure. It employs many of the devices that had served well in his earlier novels: islands, cryptograms, surprise revelations of identity, technically advanced hardware and a solitary figure bent on revenge. Midden- en Oost-Europa; Hoofdlijnen Nederlands Recht; Zoekreeks 2 - Op zoek naar het historische interieur; Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) Ik Niet ! Memoires Willem Oltmans - Memoires 1992-B; Jack Reacher 9 - Voltreffer; Onderwereld; Geheimen van nostradamus; Gelukkiger dan je denkt; Tien maal buitenbeentje ... Ja kun je krijgen (eBook) Ja kun je krijgen is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Ja kun je krijgen PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Ja kun je krijgen Chim↟Pom Chim↟Pom is een geweldige auteur. Download en lees het boek De anti-zwaartekracht-generator op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt De anti-zwaartekracht-generator in PDF, ePUB, MOBI. Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) Crossfire 1 - Verslaafd aan jou; CSI : Miami : Vluchtgevaar; Broers; Voor Dummies - Programmeren met Python voor Dummies; Prisma groot woordenboek Nederlands; Het leek zo'n goed idee; Gaudi; Bloemen flowers; KONINGIN VAN DE WOESTIJN; Tussen oude continenten; Trotter - Brazilie Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) Laatste seizoen; Kind in het water; Renfrew taalschalen Nederlandse aanpassing; Tot in de hemel; Alles onder controle met de Huishoudcoach; God in alles; Uit leugens geboren / De gevluchte bruid, 2-in-1; Jan Pieterszoon Coen; Mijn leven 4 - De liefde en ik ISBN 978 90 6718 347 5 Leiden, KITLV Press, [Verhandelingen 266] xxiv + 808 p. The Garuda and the Stork: Indonesia - from co...