mulders-gm.nl

De Nederlandse Corporate Governance Code

PUBLICATIE DATUM juni 2018
BESTANDSGROOTTE 4,9
ISBN 9789490463601
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Hans Strikwerda Cmc
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De Nederlandse Corporate Governance Code in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hans Strikwerda Cmc. Lezen De Nederlandse Corporate Governance Code online is nu zo eenvoudig!

Waarom een van commentaren voorziene uitgave van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC)?De NCGC is één van de elementen van een goed werkend corporate governance systeem. Om de intenties van corporate governance in de praktijk te brengen, moeten de verantwoordelijken weten wat de oorsprong, achtergrond, maatschappelijke context en uitwerking van die intenties is.In de eerste plaats zijn dit bestuurders, leden van raden van commissarissen en aandeelhouders, omdat corporate governance het gedrag van die drie groepen wil reguleren. Maar er zijn zoveel meer professies betrokken bij het vraagstuk van corporate governance: juristen, adviseurs over uiteenlopende onderwerpen, internal auditors, en accountants.Ook disciplines als management control, corporate governance en HRM moeten de essentie van corporate governance begrijpen. En voor zichzelf kunnen bepalen wat corporate governance voor de uitoefening van hun functie kan of zou moeten betekenen.Het fenomeen onderneming verandert van karakter door innovaties, technologische en economische ontwikkelingen, wijzigende maatschappelijke verhoudingen, zich ontwikkelende inzichten en collectieveleerprocessen. Dit heeft zijn weerslag op de praktijk van corporate governance.Juist daarom moeten ook studenten bedrijfskunde, (bedrijfs)economie, ondernemingsfinanciering, HRM, internal audit en accountancy de NCGC en zijn achtergrond, de mogelijke interpretaties en de praktische uitwerking begrijpen.Dit boek biedt daarvoor toelichting, commentaren en kritieken op de Nederlandse Corporate Governance Code zoals die op dit moment gepubliceerd is. Een systeem van corporate governance moet nadrukkelijk ook innovatieve vormen van ondernemen mogelijk maken, en toekomstgericht zijn. Hans Strikwerda geeft in dit boek aan in hoeverre de huidige NCGC daaraan voldoet.

...blat de definitieve code gepresenteerd: de Nederlandse Corporate Governance Code (commissie-Tabaksblat, 2003) ... De nieuwe corporate governance code 2017 - Management Scope ... . Deze code wordt beschouwd als een belangrijke stap op weg naar herstel van het vertrouwen van het publiek in een transparante, integere en eerlijke gang van zaken binnen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Corporate governance (deugdelijk ondernemingsbestuur) is de Engelse term voor bestuur van een onderneming.Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en ... The revised Dutch Corporate Governance Code 2016 ... .Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en ... De Nederlandse corporate governance code: een blijvertje Het Ministerie van Economische Zaken gaf het onderzoeksbureau SEO Economische Onderzoek (hierna: SEO) in 2012 de opdracht een analyse te maken van de kosten en baten van de code en de monitoring daarvan. Inmiddels bestaan er naast de Nederlandse Corporate Governance Code vele branchespecifieke governance codes of gedragscodes. Hieronder vind je een lijst van de nu geldende codes. Deze lijst is niet uitputtend. Branche: Overkoepelend (beursgenoteerde ondernemingen) Governancecode: Corporate Governance Code De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Nederlandse corporate governance code Sinds 1 januari 2004 zijn beursvennootschappen verplicht in hun jaarverslag mededeling te doen van de naleving van de Nederlandse Corporate governance code, volgens het principe 'pas toe of leg uit'. Nederlandse Corporate Governance Code Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN-Group en valt om die reden onder de corporate governance van NN-Group. Op de website van nn-group.com wordt gepubliceerd over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) is van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen. Oost NL past de principes en best practices van de Code toe voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van haar omvang en inrichting. In een verantwoordingsdocument heeft Oost NL de naleving en uitwerking van de Code uiteengezet. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Download 'De Nederlandse corporate governance code' PDF document | 60 pagina's | 184 kB. Kamerstuk | 25-05-2009 Corporate Governance Code. In 2004 is in Nederland de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven ingevoerd. Deze gedragscode is opgesteld door de commissie-Tabaksblat en wordt ook vaak de Code-Tabaksblat genoemd. Veel andere landen kennen een soortgelijke Corporate Governance Code. De code bevat richtlijnen over onder andere het maximum aantal commissariaten dat iemand mag vervullen, de hoogte van ontslagvergoedingen en de invloed van aandeelhouders. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) (29.449) De belangrijkste afwijkingen van de Corporate Governance Code houden verband met een aantal omstandigheden: (1) het feit dat Stedin Groep niet beursgenoteerd is, (2) haar aandelen worden gehouden door 44 Nederlandse gemeenten, (3) een belangrijk deel van haar bedrijfsactiviteiten gereguleerd is en onder toezicht staat van de ACM, (4) haar langetermijnstrategie en (5) het feit dat de ... De Nederlandse corporate governance code moet duidelijk maken welke taken niet uitvoerende bestuurders hebben binnen een one tier board. Dit met het oog op de vereiste onafhankelijkheid en het toezichthoudende karakter van deze taken. Codes en reglementen. De inrichting van het bestuur van Sligro Food Group, het toezicht daarop en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd, zijn in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance code. Via het "pas toe of le...